รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย / หญิง  (ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และใช้อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ปฏิบัติงานในด้านการเป็นผู้ช่วยผู้บริหารในการสนับสนุน ส่งเสริม อำนวยความสะดวก ให้บคุลากรในหน่วยงานของคณะฯ และกลุ่มภาระกิจดูแลสุุขภาพ สามารถใช้เครื่องมือระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO) ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ให้การรับรอง เพื่อให้ระบบมีการดำรง คงสภาพของกระบวนการบริหารคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนด

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบการปฏิบัติ 5 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือนและค่าตอบแทน

  • เงินเดือน  20,090  บาท
  • เงินเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ตรงกับงานด้านพัฒนาคุณภาพ

  สวัสดิการ

  • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
  • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบบครัว
  • สวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit)
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิด
  • เงินโบนัสประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดี (Fitness Center)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • ศูนย์เลี้ยงเด็กสำหรับบุตรบุคลากร
  • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรและทุนการศึกษาบุตร
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 - 154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :