รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย (โครงการสุขภาพโลก)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  -
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น ๆ
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพโลก สาธารณสุขระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module)                ไม่ต่ำกว่า ๔ คะแนน

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)              ไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP                                      ไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT                                    ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ คะแนน

  - คะแนน TOEIC                                            ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test                               ไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน

  - คะแนน MU-ELT                                         ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. มีประสบการณ์ในการประสานงานกับเครือข่าย/องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาคม ทั้งในระดับประเทศ และหากมีประสบการณ์ประสานงานกับเครือข่ายและทำวิจัยกับต่างประเทศ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรืองานวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะฯ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัย วิชาการ การบริหารและจัดการองค์ความรู้ เพื่อนำไปพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลก อาทิ โรคติดเชื้อ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ภาวะโภชนาการ สุขภาพแม่และเด็ก บุหรี่ สุรา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพ ระบบสุขภาพ สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดเวทีระดมสมอง อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาประเด็นการวิจัย และวางแผนดำเนินการด้านต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพโลกให้มีคุณภาพและปริมาณมากขึ้น
  3. ประสานงาน และประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ในการพัฒนางานวิชาการและวิจัย
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
  2. นำเสนอผลงานวิชาการ (วิทยานิพนธ์ ) เป็นภาษาอังกฤษ
  3. ผู้มีสิทธิสอบต้องทำการวิเคราะห์และสรุปประเด็นเนื้อหาวิชาการตามความเข้าใจในรูปแบบภาษาไทยในงานวิจัยตีพิมพ์ด้านสุขภาพโลกที่ทางคณะกรรมการสรรหาจัดเตรียมไว้ให้ ภายในเวลา 30 นาที
  4. คณะกรรมการฯ สอบถามประเด็นทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :