รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (โครงการสุขภาพโลก)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองแผนงาน
 • ปฏิบัติงาน :
  -
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  31 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น ๆ
  2. ได้รับคุณวุฒิปริญญาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับปริญญาโท สาขาวิชาสุขภาพโลก สาธารณสุขระหว่างประเทศ สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  คะแนน IELTS (Academic Module)             ไม่ต่ำกว่า ๔ คะแนน

                                      คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)           ไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน

                                      คะแนน TOEFL-ITP                                   ไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน

                                      คะแนน TOEFL-CBT                                  ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ คะแนน

                                      คะแนน TOEIC                                         ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน

                                      คะแนน MU GRAD Test                            ไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน

  คะแนน MU-ELT                                      ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน

                     หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  1. มีประสบการณ์ในการประสานงานกับเครือข่าย/องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาคม ทั้งในระดับประเทศ และหากมีประสบการณ์ประสานงานกับเครือข่ายและทำวิจัยกับต่างประเทศ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
  2. มีประสบการณ์ด้านการวิจัย หรืองานวิชาการ การเขียนบทความวิชาการ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะฯ/สถาบัน/วิทยาลัย/สำนักงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยสูงมาก โดย

  ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น กำหนดโครงการวิจัยและเทคนิคในการวิเคราะห์วิจัย

  1. ปฏิบัติงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางวิธีการในงานวิจัย ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์หรือสังเคราะห์ หรือวิจัย

  เพื่อกำหนดลักษณะและมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ และ

  ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิจัย ปรับปรุงรายงานผลการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า หาวิธีการในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

  งานวิจัย พัฒนาเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

  1. เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่าง ๆ ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

  หลักการและวิธีการของงานในความรับผิดชอบ ให้คำปรึกษา ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน

  ในหน้าที่

  1. เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานที่สังกัด

  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. คัดเลือกคุณสมบัติจากใบสมัคร
  2. นำเสนอผลงานวิชาการ (วิทยานิพนธ์ ) เป็นภาษาอังกฤษ
  3. ผู้มีสิทธิสอบต้องทำการวิเคราะห์และสรุปประเด็นเนื้อหาวิชาการตามความเข้าใจในรูปแบบภาษาไทยในงานวิจัยตีพิมพ์ด้านสุขภาพโลกที่ทางคณะกรรมการสรรหาจัดเตรียมไว้ให้ ภายในเวลา 30 นาที
  4. คณะกรรมการฯ สอบถามประเด็นทางวิชาการและสอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :