รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานสื่อสารองค์กร)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  12 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ทำงานด้านงานสื่อสารองค์กร เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อสารสนเทศ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เป็นต้น ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งบริหารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารองค์กร ไม่ต่ำกว่าระดับหัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  รายละเอียดตามประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2563

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน/ผลงาน รวมทั้งการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์กับคณะกรรมการสรรหา โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  กรณีเป็นบุคคลภายนอก จะได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมไม่น้อยกว่า 35,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  0 2849 6279, 0 2849 6390
 • เอกสารประกอบ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ