รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์ (-)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสื่อสารองค์กร
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ วารสารศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกอจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  ๒. อายุไม่เกิน 35 ปี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. วางแผนดำเนินการประสานงานดูแลต้อนรับ VIP และผู้มีอุปการะคุณในด้านสิทธิประโยชน์

  ๒. วางแผน ดำเนินการ และประสานงานด้านสิทธิประโยชน์ในการระดมทุนให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

  ๓. ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เบอร์บริจาค

  ๔. สนับสนุนการหารายได้และประสานงานกับศิริราชมูลนิธิ

  ๕. สนับสนุนการหารายได้และประสานงานกับงานการคลัง

  ๖.จัดกิจกรรมหารายได้และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

  ๗. วางแผน ดำเนินการ และจัดทำสื่อเชิญชวนการบริจาคในการระดมทุน

  ๘. ประสานงานออกรับใบเสร็จ และจัดส่งให้ผู้บริจาค

  ๙. วางแผน ดำเนินการ ประสานงานเบิกจ่ายงบประมาณกับศิริราชมูลนิธิ งานการคลัง

  ๑๐. จัดทำข้อมูล ประสานงานร่วมกับงานวิศวกรรมบริการเพื่อดำเนินการจารึกชื่อ 

  ๑๑. สรุปข้อมูลผลการดำเนินการกองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

  ๒. สอบวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

  ๓. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๐,๐๙๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ