รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (งานคลังและพัสดุ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานคลังและพัสดุ
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศรายชื่อ :
  6 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  18 มีนาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  31 มีนาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0-1 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  ๒. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านบัญชี หรือการเงิน

  ๓. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี และการเงินไม่ต่ำกว่า ๑ ปี

  ๔. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

  ๕. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office , Internet                                

  • งานระบบ SAP (MU-ERP)

  ๖. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ TOEIC , IELTS หรืออื่น ๆ ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน ๒  ปี

  ๗. มีความมุ่งมั่น พร้อมเรียนรู้ และสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ สามารถ

  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สามารถทำงานเป็นทีมและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานระบบ ERP (Module AR รับและGL)

  -  จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้

  -  ตรวจสอบข้อมูล/จัดทำ และวิเคราะห์รายงานทางการเงินเป็นประจำทุกเดือน

  -  รายงานทุนคงเหลือแยกตามประเภทสินทรัพย์

   -  รายงานความเคลื่อนไหวรายได้/ค่าใช้จ่าย

  -  รายงานประเภทรายได้

  -  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

  -  กระทบยอดครุภัณฑ์และวัสดุคงคลังกับหน่วยพัสดุทุกเดือนและทุกสิ้นปีงบประมาณ

  ๒) งานด้านการเงินและบัญชี

  - Sierra/ใบนำฝากเงิน และออกใบเสร็จรับเงินประเภทของส่วนงานเงิน และออกใบเสร็จรับเงินประเภทของส่วนงาน

  - บันทึกความเคลื่อนไหวเงินสด และปิดบัญชีเงินคงเหลือประจำวัน

  - บันทึกรายการในสมุดทะเบียนคุมที่เกี่ยวข้อง(สมุดเอกสารแทนตัวเงิน/ทะเบียนคุมเช็ค เงินรายได้/ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคาร)

  - จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดรายได้ทุกประเภทและกระทบยอดกับข้อมูลในระบบ ERP

  - ควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของส่วนงาน และจัดเก็บเอกสารทางการเงินทุกประเภท 

  - ติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัยและติดต่อธนาคาร

   ๓) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย              

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  - สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี  ๒๐,๐๙๐ บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท  ๒๓,๐๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002680 ต่อ 4255
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ