รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 พฤษภาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และ

  ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าปริญาเอก ในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านทันตกรรมจัดฟัน

      ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาโท หรือประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

  2. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ

  ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้

   

   ลำดับที่

   

          ประเภทคะแนนสอบ

                 ตำแหน่ง

    อาจารย์

    ผู้ช่วยอาจารย์

       1

  IELTS(Academic Module)

       6

            3

       2

  TOFEL IBT

      79

           29

       3

  TOFEL ITP

     550

          390

       4

  TOFEL CBT

     213

           90

       5

  TOEIC

       -

          400

       6

  MU GRAD Test 

      80

           36

       7

  MU-ELT

       -

           56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานบริการด้านวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาทันตกรรมจัดฟัน ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
  2. ภาระงานการเป็นที่ปรึกษา การควบคุม การประเมินผลการศึกษาของทั้งนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตและนักศึกษาหลังปริญญา
  3. รับผิดชอบงานด้านการวิจัย
  4. ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการเพื่อคณะฯ และมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                      

  ตำแหน่งอาจารย์

  คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า : 32,450 บาท

  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์

  คุณวุฒิปริญญาโท : 29,390 บาท

  คุณวุฒิประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน : 27,850 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์       การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     

                                        ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ

                                        ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ