รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 • จำนวน :
  15 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • เปิดรับสมัคร :
  19 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  27 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศชาย / หญิง  (ชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปวส. ทุกสาขา
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word , Excel ได้ 
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ช่วยเบิกยาเพื่อสำรองไว้แก่ผู้ป่วย
  2. ตรวจนับแยกประเภทและจัดเก็บยาเป็นหมวดหมู่ และเป็นระบบระเบียบ
  3. บริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วย โดยคิดราคายาและจัดยาตามใบสั่งแพทย์ เพื่อให้เภสัชกรตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งมอบให้แก่ผู้ป่วย
  4. รวบรวมสถิติตัวเลข และจำนวนใบสั่งยา และจำนนเงินค่าใช้จ่ายแต่ละวัน/แต่ละเดือน เพื่อจะเป็น   
      ข้อมูลให้เภสัชวิเคราะห์และวางแผนพัฒนางานให้ผู้ป่วยอย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว
  5. จัดเตรียมวัสดุที่ต้องใช้ในการบริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยไว้ล่วงหน้า
  6. ทำความสะอาดชั้นวางยา ตู้ยา ให้มีความสะอาดเรียบร้อย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสัมภาษณ์
  2. สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (อ่านข้อมูลยา)
  3. สอบการปฏิบัติ 3 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ค่าตอบแทน

  • เงินเดือนปวส. 15,400  บาท
  • ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
  • ค่าตอบแทนคลินิกพิเศษ

  สวัสดิการ

  • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) Flexible Benefit
   -  ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
   -  ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
   -  สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสาบันการเงิน
  • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
  • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
  • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
  • กิจกรรมสันทนาการ งานปีใหม่ งานกีฬาสี
  • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • หมายเหตุ :
  สมัครงานออนไลน์ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-201-2585 ต่อ 147 - 154
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :