รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  ๑ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 2 )
 • วันที่นัดหมาย :
  20 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  4 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เน้นวิศวกรรมโครงสร้าง คอนกรีต  ปฐพีกลศาสตร์ บริหารงานก่อสร้าง) โดยต้องจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  ๒. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา
  ๓. มีใบประกอบวิชาชีพ หรือมีประสบการณ์วิชาชีพภาคปฏิบัติ
  ๔. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ
  ๕. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายและมีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
  ๖. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เขียน พูด ฟัง อ่าน อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้
      ๑) IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๖  คะแนน หรือ
      ๒) TOEFL IBT (Internet Based)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๗๙  คะแนน หรือ
      ๓) TOEFL - ITP              คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๕๐ คะแนน หรือ
      ๔) TOEFL - CBT             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๑๓ คะแนน หรือ
      ๕) MU GRAD Test             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๘๐ คะแนน
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. งานด้านการเรียนการสอน ทำการบรรยาย ควบคุมปฏิบัติการและควบคุมสัมมนาโครงงานและปริญญานิพนธ์ตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
  ๒. งานด้านการเรียนการสอนและควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)  
  ๓. โครงการวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งประเทศและต่างประเทศ                    
  ๔. โครงการบริการวิชาการ งานที่ปรึกษาและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี                    
  ๕. งานลักษณะอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
  ๒. สอบสัมภาษณ์ 

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

    ๓๒,๔๕๐ บาท  หากมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนหรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับเพิ่มค่าประสบการณ์

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  ๐-๒๘๘๙-๒๑๓๘ ต่อ ๖๐๗๐-๗๖
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ