รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักประชาสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  5 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 พฤษภาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 พฤษภาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  0-2 ปี
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุไม่เกิน 35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว) 
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ สาขานิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การออกแบบสื่อ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ/การสื่อสาร/ สื่อสารมวลชน/ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  4. มีประสบการณ์การทำงาน 0-2 ปี
  5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word/ Excel/ PowerPoint, Photoshop, Illustrator, Indesing, Social Media, การออกแบบ Infographic
  6. มีทักษะและความสามารถในการออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิค รวมทั้งทักษะและความสามารถในการสร้างและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่ รวมทั้งการถ่ายภาพ ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน และจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ วางแผนและจัดการประชุมวิชาการ และกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์องค์กร 
  7. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ 

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
  2. ปฏิบัติหน้าที่ในการเขียนข่าว สรุปความ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก่อนดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผลแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม
  3. ปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการหรือร่วมจัดการประชุมวิชาการ อภิปราย แถลงข่าว สัมมนา นิทรรศการ เพื่อประชาสัมพันธ์และสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
  4. ดำเนินการร่วมศึกษานโยบาย วัตถุประสค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
  5. รวบรวมข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล สถิติ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงาน รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

  *สอบข้อเขียน วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารราชรัตน์

  *สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ๑๕,ooo บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ