รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเทศสัมพันธ์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองวิเทศสัมพันธ์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  15 มิถุนายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  4 มกราคม 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโททางด้านอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารจัดการ

                          ๒)    สัญชาติไทย เพศชาย/ หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร

                          ๓)    มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีมากโดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

  - คะแนน IELTS (Academic Module)             ไม่ต่ำกว่า ๔

  - คะแนน TOEFL IBT (Internet Based)            ไม่ต่ำกว่า ๔๐ คะแนน

  - คะแนน TOEFL-ITP                                   ไม่ต่ำกว่า ๔๓๓ คะแนน

  - คะแนน TOEFL-CBT                                  ไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ คะแนน

  - คะแนน TOEIC                                         ไม่ต่ำกว่า ๕๐๐ คะแนน

  - คะแนน MU GRAD Test                             ไม่ต่ำกว่า ๔๘ คะแนน

  - คะแนน MU-ELT                                       ไม่ต่ำกว่า ๗๐ คะแนน

                                 หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

                          ๔)    มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Power Point Presentation/ Excel และ Social Network ได้เป็นอย่างดี

                          ๕)    มีความรู้ความสามารถในการศึกษาและสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ แก้ปัญหา สรุปเหตุผลและเสนอแนะ

                          ๖)    มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร/ การเจรจาต่อรองด้านการต่างประเทศ

                          ๗)    มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

                          ๘)    เป็นผู้มีความรู้ภาษาต่างประเทศนอกเหนือจากภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                          ๙)    มีความกระตือรือร้น มีทัศนคติดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

                          ๑๐)  มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทในการทำงาน หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  4
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  40
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  433
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  120
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  500
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  48
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดำเนินการ / ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ของมหาวิทยาลัยภายใต้ภูมิภาค South East Asia, China, Taiwan
  2. ต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ เนื่องในโอกาสต่างๆ อาทิ การเยี่ยมชมจากผู้แทนสถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ
  3. จัดทำ / ตรวจร่าง / ต่ออายุ และเผยแพร่ข้อมูลข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย / หน่วยงานต่างๆ
  4. ดำเนินการ / ประสานงานกิจกรรมภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  5. จัดทำฐานข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการและข้อมูลด้านวิเทศสัมพันธ์
  6. ประสานงานการเข้าร่วมจัดนิทรรศการการศึกษา ณ ต่างประเทศ อาทิ APAIE
  7. ประสานงาน / เตรียมการเดินทางให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม / สัมมนา / ดูงาน ณ ต่างประเทศ
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐.- บาท

 • หมายเหตุ :
  ประกาศวันสอบคัดเลือก หลังจากสถานการณ์โควิด 19 ลดความรุนแรงลง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ