รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างไฟฟ้า (อาคารจอดรถสิทธาคาร )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์บริหารสินทรัพย์
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

                          ๑)    เพศชาย

                          ๒)    อายุไม่เกิน ๓๕ ปี

                          ๓)    เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย

                          ๔)   ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น

    ๕)   ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

    ๖)   มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นและมีทักษะการเจรจาต่อรองดี

    ๗)   สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

    ๘)   หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการดูแลงานระบบอาคาร ซ่อมระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศจะได้รับการ          พิจารณาเป็นพิเศษ

     ๙)  ต้องไม่เคยสมัครงานตำแหน่งนี้มาก่อน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานติดตั้งและบำรุงรักษา  เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เกี่ยวกับงานช่างเทคนิค คำนวณรายการและประมาณราคาเกี่ยวกับงานช่างเทคนิค
  2. ปฏิบัติงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและระบบอาคารทั้งหมด
  3. จดบันทึกผลการตรวจสอบ การบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารประจำวันและประจำเดือน
  4. จดบันทึกมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า ประจำวันและประจำเดือน
  5. จัดทำปริมาณงาน รายการวัสดุ และประมาณราคางานหรืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์อาคาร 
  6. ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดของอาคาร
  7. ประสานงานกับผู้รับเหมาเดิม ร้านค้าต่างๆ และจัดทำเอกสารในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

        8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้สมัครงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปวส. ๑๕,๔๐๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :