รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานออกแบบและผังแม่บท )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา)
  2. เพศหญิงหรือเพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  3. มีความรู้ความเข้าในระบบงานสารบรรณและบริหารงานทั่วไป
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft power point และ Internet และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้
  6. มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  7. หากมีประสบการณ์ทำงานจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

  TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ตำกว่า 390 คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

  TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

  MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปภายในงานออกแบบและผังแม่บท เช่น งานธุรการ งานด้านเอกสาร อัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร ครุภัณฑ์ งบประมาณ และระบบคุณภาพของงานออกแบบและผังแม่บท
  2. ดำเนินการประสานงาน การรับ-ส่งหนังสือ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ การจัดทำทะเบียนระบบเก็บ/รวบรวมหนังสือและเอกสารทุกประเภท การแยกประเภทหนังสือและเอกสาร แจ้งเวียนหนังสือให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  3. พิจารณาตรวจสอบ กลั่นกรอง ตรวจทานเรื่องหรือเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่างๆ ก่อนเสนอหัวหน้างานเพื่อพิจารณาสั่งการ
  4. ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งานออกแบบและผังแม่บท
  5. ร่างโต้-ตอบหนังสือที่มีการติดต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกงานออกแบบและผังแม่บท
  6. ประสานงานจัดเตรียมเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่งานออกแบบและผังแม่บท
  7. ติดตาม ตรวจสอบการเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  : ๑. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะกรรมการ

    ๒. สอบข้อเขียน

    ๓. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สมัครที่มีผลคะแนนสอบข้อเขียนผ่านเท่านั้น)

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามคุณวุฒิ (ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท / ปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6000
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :