รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หน่วยเเผนงาน งานเเผนเเละงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  26 กุมภาพันธ์ 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือประสบการณ์ฝึกงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ งานประมวลผล งานติดตามและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

  3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรมแกรม Microsoft Office,โปรมแกรม SPSS เป็นต้น 

  4. หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ปี หรือประสบการณ์ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ งานประมวลผล งานติดตามและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รวมรวบ ตรวจสอบ และติดตาม รายงานการสรุปผล และวิเคราะห์การดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร (รายไตรมาส) รวมถึงการรายงานแผน วิเคราะห์ และสรุปผลแผนการดำเนินการปฏิบัติการและผลการดำนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี

  2. การประสานงานในการจัดโครงการตั้งแต่ระดับส่วนงานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อสร้างรหัสข้อมูลและบันทึกรหัสโครงการสร้างองค์กรในระบบ OM

  3. การร่วมจัดทำข้อมูลข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA Visit  และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

  4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบข้อเขียน, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                       15,000  บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์      

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                   

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

  *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้สำเนาเอกสารเเละหลักฐานที่เเนบมาพร้อมการสมัคร จะต้องเรียบร้อยเเละชัดเจน หากพบว่าสำเนาเเละหลักฐานที่เเนบมาไม่เรียบร้อย ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :