รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวส. รับเฉพาะเพศหญิง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  2 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  2 เมษายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  15 เมษายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นเกษตรและช่าง
  2. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
  3. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Ofiice
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โทรเลื่อนนัดและยืนยันข้อมูลวันและเวลานัดหมายการเข้าผ่าตัด และประสานงานกับแพทย์
  2. ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ของภาควิชาฯและห้องผ่าตัด
  3. บันทึกข้อมูลการส่งตรวจชิ้นเนื้อและการบันทึกข้อมูลส่งตรวจห้องปฏิบัติการ แจ้งผลพยาธิสภาพ กรณีผู้ป่วยตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจและแพทย์พยาธิวิทยาพิจารณาแล้วว่าต้องมีการย้อมสีพิเศษ ทำการแจ้งให้ผู้ป่วยรับทราบทั้งการเลื่อนนัดพบแพทย์ เนื่องจากผลชิ้นเนื้อไม่ออกและค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพิ่มเนื่องจากย้อมพิเศษ ทั้งในส่วนของผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัด
  4. ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลผ่าตัดในระบบ e-His
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :