รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ผู้ช่วยวิจัย
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการวิจัย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  6 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 มีนาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

                                1)   ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า สาขา ด้านสังคมศาสตร์การแพทย์, สาธารณสุขศาสตร์ 

                                       หรือ การบริหารรัฐกิจ, เศรษฐศาสตร์, นิติศาสตร์, และรัฐประศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                                 2)   เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปและไม่เกิน 35 ปี  ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัย 

                                 3)   มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี         

                                 4)   มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทำวิจัยตลอดกระบวนการ ตั้งแต่เขียนโครงร่างการวิจัย การขอ   

                                       จริยธรรมการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ สรุปผล และการเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่

                                 5)   มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft word, Excel,    

                                       PowerPoint หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น  SPSS , STATA, NVIVO

                                       การเขียนงานและการวิเคราะห์ผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                                 6)   มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานล่วงเวลาเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สามารถเดิน

                                       ทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ในกรณีมีภาระกิจจำเป็น

                                 7)   มีความรับผิดชอบสูง อดทนกระตือรือร้น รักการ   เรียนรู้  ความคิดเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์

                                       สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมได้ สามารถวางแผน

                                       กระบวนการทำงานได้ด้วยตนเองและสามารถทำงานเป็นทีม สื่อสารให้บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกเข้าใจ

                                       บทบาท หน้าที่ของสถาบันฯ ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยโดยปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนในการทำวิจัยตลอดกระบวนการร่วมกับอาจารย์ และนักวิจัยท่านอื่นได้
  2. รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการวิจัยตั้งแต่การวางแผน ประสานงานในพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัย ควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
  3. สนับสนุนการเขียนบทความวิจัย  บทความวิชาการร่วมกับอาจารย์และนักวิจัย  และเผยแพร่ข้อมูลวิชาการและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมวิชาการตามที่ได้รับมอบหมาย
  4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คัดเลือกจากเอกสารการสมัคร สอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งทดสอบความสามารถทางการวิจัย

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ตามความสามารถและประสบการณ์ 18,000  - 20,000 บาท    

 • หมายเหตุ :
  คณะกรรมการแจ้งให้ทราบว่าจากสถานการณ์ที่มีเหตุการณ์ ส่วนราชการปิดทำการและประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีผลกระทบในการเลื่อนโครงการ คณะกรรมการจึงขอขึ้นทะเบียนทุกท่านไว้ก่อนหากสถานการณ์เข้าสู่ปกติแล้วมีการลงนามเรียบร้อยแล้วจะแจ้งนัดสอบสัมภาณ์ผ่านทาง E-mail ของผู้สมัครทุกท่าน
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ