รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • ปฏิบัติงาน :
  กลุ่มสาขาวิชาศาสนศึกษา
 • เปิดรับสมัคร :
  16 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  20 เมษายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  14 พฤษภาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสนศึกษา (Religious Studies)  สาขาปรัชญา (Philosophy)  พุทธศาสนศึกษา (Buddhist Studies) คริสเตียนศึกษา (Christian Studies)   อิสลามศึกษา (Islamic Studies)หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านศาสนา
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดีมากและมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด
  3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร
  5. หากมีประสบการณ์ในการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  College of Religious Studies, Mahidol University is dedicated to the study and research in the field of religious studies and fosters mutual understanding, cooperation, and respect among people of different religious traditions both in Thailand and throughout the world, so that common concerns might be creatively addressed. In teaching and research, the College also strives to nurture global ethical values and promote peace and human well-being. We are urgently seeking 2 full-time positions of Lecturer whose core responsibilities cover teaching at undergraduate and graduate programs, research supervision, curricula management and development, program administration and international trainings / workshops coordination : 

  1. Doctoral degree or equivalent in the field of Religious Studies, Philosophy or other related fields.
  2. Fluency in written/spoken English.
  3. Having knowledge and understanding of rules, regulations, and other related laws used for performing the duties.
  4. Dedicated to working for the organization.
  5. Experience in teaching and conducting researches will be an advantage.
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานสอนในระดับปริญญาตรีและระดับหลังปริญญา
  2. ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
  3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Responsibilities:

  1. Perform teaching at both undergraduate and graduate level;
  2. Supervise students’ projects and post-graduate research;
  3. Conduct active research work;
  4. Provide academic services;
  5. Perform other tasks as assigned
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ (Interview )

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  1. ตราเงินเดือน 32,450 บาท
  2. สวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิกองทุนประกันสังคม(สำหรับพนักงาน)
  3. ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 20,000 บาท/ปี 
  4. ตรวจสุขภาพประจำปี
  5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

  1. Salary 32,450 THB

  2.Social Security Fund

  3.Provident Fund

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002631
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :