รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  30 มีนาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  17 สิงหาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุ   ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  ๒. อัตราเงินเดือน

  ๑) คุณวุฒิปริญญาตรีอัตราเงินเดือน๒๐,๐๙๐ บาท

  ๒) คุณวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน๒๓,๔๔๐ บาท

  ๓. แหล่งเงิน  :  เงินรายได้ส่วนงาน                        

  ๔. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร)
  3. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
  4. มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบเป็นอย่างดีและมีความคิดสร้างสรรค์
  5. สามารถใช้โปรแกรม PHP หรือเทียบเท่า, HTML, JavaScript, MS SQL SERVER หรือเทียบเท่าได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้อย่างเป็นระบบ
  7. มีความรู้ ความสามารถในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  8. มีความรู้ ความเข้าใจ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  9. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  10. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  11. รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด
  12. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  13. (ถ้า) มีความสามารถในการทำ Mobile Application จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  14. มีผลคะแนนภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด (ผลคะแนนมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

  ๕. หน้าที่รับผิดชอบ

  1. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. การให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

            ๖. คุณสมบัติทั่วไป

      ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  หน้าที่รับผิดชอบ

  1. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. การให้ความรู้และให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

           

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน

  ๑) คุณวุฒิปริญญาตรีอัตราเงินเดือน๒๐,๐๙๐ บาท

  ๒) คุณวุฒิปริญญาโทอัตราเงินเดือน๒๓,๔๔๐ บาท

  แหล่งเงิน  :  เงินรายได้ส่วนงาน                        

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ : ตามประกาศ กฎ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

  ค่ารักษาพยาบาล / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันกลุ่ม / สวัสดิการบรรเทาความเดือดร้อน / กองทุนเงินสงเคราะห์ฯ / ค่าเล่าเรียนบุตร / ค่าเยี่ยมไข้ / สัมมนา ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02441 4125 ต่อ 215
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ