รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  แพทย์ (สาขาจักษุวิทยา)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายการแพทย์
 • เปิดรับสมัคร :
  1 เมษายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 ธันวาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 4 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  เทียบเท่าปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  60 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

   

  ๑. ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา ของแพทยสภาและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ตรวจตา วัดสายตา วัดความดันตา ตรวจดูกระจกตา ความลึกของช่องหน้าลูกตา ลักษณะม่านตา ปฏิกิริยาต่อแสงสว่าง

      ตรวจดูจอประสาทตา และให้การรักษาตาด้วยวิธีการให้ยาหรือการผ่าตัด

  2. ตรวจสายตา และแนะนำให้ทำแว่นตา สั่งขนาดเลนส์สำหรับประกอบแว่นตาหรือเลนส์สัมผัส

  3. ตรวจตาให้ทราบข้อบกพร่องโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการทดสอบต่างๆ

  4. ให้คำแนะนำในการฝึกและดูแลสายตา ตามความจำเป็นเพื่อทำการรักษาสายตาให้ดีขึ้น

  5. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของโรคตา การดำเนินโรค และแนวทางเลือกในการรักษา

  6. สำหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัด ต้องตรวจตาและร่างกายทั่วไป และอธิบายการดำเนินการรักษา ข้อดีและข้อเสียจาก

      การผ่าตัด และผลหลังการผ่าตัด วิธีปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อนจากยาชาและยาสลบ

  7. ติดตามผลแทรกซ้อนจากการให้ยา เช่น กลุ่มสเตียรอยด์ กลุ่มยาที่มีผลต่อตาบางตัว

  8. ปฏิบัติงาน ควบคุมและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานจักษุวิทยา และเข้าร่วมการประชุมของฝ่ายการแพทย์

  9. ให้คำปรึกษา แพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น และทันตแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยทางจักษุวิทยาทั่วไป และผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางจักษุวิทยาตามตารางที่กำหนด

  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  ๑. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๒๘,๑๒๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :