รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยสวัสดิการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 พฤษภาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  19 พฤษภาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  22 พฤษภาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  -อายุไม่เกิน 35 ปี

  -วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 

  -มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป) หรือเทียบเท่า

  -สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การนำเสนอ Social Media และ Internet ได้ดี

  -มนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานเป็นทีมได้

  -มีความสามารถเขียนโครงการและจัดทำโครงการ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  -ธุรการ ร่าง โต้ตอบหนังสือ จัดเก็บ เขียนโครงการ ติดตามงาน ตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสารก่อนนำเสนอ

  -ประสานงานการดำเนินการต่างๆกับคณะอนุกรรมการสวัสดิการ และผู้เกี่ยวข้อง

  -จัดทำเอกสารต้นเรื่องการดำเนินการทุกด้านของหน่วยสวัสดิการ

  -ประสานการให้บริการห้องเติมรัก เติมสุข ทั้งทางด้านเอกสาร และบุคคล

  -อยู่เวรให้บริการห้องเติมสุขคู่กับพยาบาลและนักศึกษาอาสา

  -ดูแลและประสานการดำเนินการและให้บริการร้านค้าสวัสดิการ (ชบาทิพย์) และด้านอื่นของหน่วยสวัสดิการทุกด้าน

  -รวบรวมเก็บข้อมูล สถิติ ประเมินผล และรายงาน

  -ประสานและดำเนินการ โครงการ/กิจกรรมของหน่วย

  -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150-28,795

 • หมายเหตุ :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนออกไปโดยยังไม่มีกำหนด และขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี้
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :