รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิทยาศาสตร์
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก
 • เปิดรับสมัคร :
  13 พฤษภาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  5 มิถุนายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  31 สิงหาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ในการใช้เทคนิคห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาจุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์

  2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดี

  3. มีประสบการณ์ในการเพาะเลี้ยงและวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย,เชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรียแอนแอโรบส์

  4. มีประสบการณ์ในการใช้เทคนิคห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล

  5. มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานจุลชีววิทยา

  6. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อแบบจานวุ้น (agar) และแบบน้ำ (broth)

  2. การเพาะเลี้ยงเชื้อ และวินิจฉัยชนิดของจุลินทรีย์

  3. การทดสอบความไวของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพ  

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์, ทดลองปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเวลา 5 วัน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             คุณวุฒิปริญญาตรี 20,090 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทาง     
                                                  ทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพ
                                                  ประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022007572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ