รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  ณ ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
 • เปิดรับสมัคร :
  1 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2563
 • ประกาศรายชื่อ :
  3 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  30 กรกฎาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  30 กรกฎาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี
  2. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย
  4. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
  6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  7. หากมีประสบการณ์ทางการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ให้บริการงานขายสินค้าหน้าร้านให้กับลูกค้า และแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้า เช่น สินค้าประเภท อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดเฉพาะทาง
  2. ดูแลและจัดเรียงสินค้า ที่มีไว้เพื่อขาย ทั้งในส่วนของหน้าร้านและ สต็อกสินค้า
  3. รับคำสั่งซื้อจากภายนอกผ่าน ทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ต ( สินค้าประเภทอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด ) และจัดเตรียม Packing  พัสดุ พร้อมส่งผ่านทางไปรษณีย์
  4. เช็คสต็อกสินค้าที่มีไว้เพื่อขาย และแจ้งยอดคงเหลือของสินค้าให้กับฝ่ายจัดซื้อของร้านค้าสวัสดิการ
  5. สรุปยอดรายได้ประจำวัน และนำส่งเงินเข้าบัญชีกองทุนสวัสดิการ
  6. เช็คสต็อกสินค้าทุกประเภทและสรุปยอดขาย ประจำเดือน
  7. ทำความสะอาดร้านค้าสวัสดิการ
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
  2. รอบสอง  สอบข้อเขียน
  3. รอบสาม  สอบสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท

  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ