รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  กองบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  8 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  8 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี (เพศชายต้องได้รับการยกเว้น หรือ ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรีด้านการบริหาร สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และจดบันทึกรายงานการประชุมได้ดี
  4. สามารถศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปเหตุผลได้ดี
  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  6. มีบุคคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน
  7. มีจิตบริการ
  8. มีความสนใจในงานเลขานุการผู้บริหาร
  9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการสื่อสารได้ดี และต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

  IELTS (Academic Module)     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน    หรือ

  TOEFL-IBT (Internet Based)    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน   หรือ

  TOEFL-ITP      คะแนนรวมไม่ตำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ

  TOEFL-CBT    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน   หรือ

  TOEIC        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ

  MU GRAD Test    คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน  หรือ

  MU - ELT     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตามเอกสารแนบ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  วุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท และพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ หรือประสบการณ์ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่  

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6206 คุณเสาวรัตน์ ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ