รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  สัตวแพทย์
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการจัดตั้งศูนย์สัตวแพทย์ประจำสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  11 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่ระบุ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. เพศหญิง/ชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น)

  2. คุณวุฒิสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

  3. มีความรับผิดชอบสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความละเอียดรอบคอบ ใฝ่เรียนรู้ คล่องแคล่ว มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

  4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  5. สามารถเขียนและสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี มีผลคะแนนตามเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยกำหนด (หากมีคะแนน TOEFL IBT มากกว่า 79 หรือ IELTS มากกว่า 6 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้

  7. หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านสัตว์ทดลองมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ให้บริการทางด้านสัตวแพทย์สัตว์ทดลอง สนับสนุนกิจกรรม/งานทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ งานสอน/อบรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  24,140.- บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-5242 ต่อ 1439
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ