รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (คุณวุฒิปวส.))
 • จำนวน :
  ๒ อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
 • ปฏิบัติงาน :
  งานวิศวกรรมบริการ
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  ๑. เพศชาย/เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)

  ๒. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาสาขาไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร และอิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง     

  ๓. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

  ๔. ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๓๓

  ๕. มีสามารถในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  ๖. สามารถอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

  ๗. มีความรับผิดชอบ

  ๘. รักงานบริการ

  ๙. หากมีประสบการณ์ด้านการติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และไฟฟ้าสื่อสารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าสื่อสาร ดังนี้

       ๑.๑  ระบบสายส่งแรงสูง 22 KV.

       ๑.๒  Switch Gear

      ๑.๓  หม้อแปลงไฟฟ้า  Dry Type Cast Resin 1600 KVA จำนวน 3 ลูก

       ๑.๔  หม้อแปลงไฟฟ้า  Hermitically  Sealed 800,400,250 KVA จำนวน 3 ลูก

      ๑.๕  ตู้เมนไฟฟ้าทางด้านแรงดันต่ำ MBD , EMDB , CAP

     ๑.๖  ระบบ  Emergency light  And Exit light

     ๑.๗  ตู้เมนไฟฟ้าย่อย (LP , DB , EP) ในห้องบริการงานระบบไฟฟ้า

     ๑.๘  ระบบ Fire Alarm

     ๑.๙  ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

     ๑.๑๐ ระบบโทรศัพท์ (PABX) และโทรศัพท์ภายในทั้งหมด

        ๑.๑๐.๑ ระบบ Nurse Call

        ๑.๑๐.๒ ระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)

        ๑.๑๐.๓ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เต้ารับไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

   ๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐บาท ค่าครองชีพ ๗๘๕ บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028496600 ต่อ 4333
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ