รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาเเละวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  22 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  2 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  31 สิงหาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา หรือการจัดการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

  3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา หรือการจัดการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  โดยย่อ

  1. จัดการข้อมูล นำเข้า บันทึก ประมวลผล สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
  บริหารงานการศึกษา รวมถึงการจัดทำตารางสอน และตารางสอบประจำภาคการศึกษา

  2. ดำเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร  และการจัดการความรู้

  3. ดำเนินงานจัดการประชุม อบรม งานสัมนา และการเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษา และงานวิจัย

  4. การติดต่อประสานงานกับนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก

  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบคอมพิวเตอร์, สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                     15,000 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์     

  - การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม)

  - รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและครอบครัว (10,000 บาท)                                 

  - ตรวจสุขภาพประจำปี            

   *ความก้าวหน้าในสายงาน        

  มีโอกาสได้รับการพิจารณาเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะทันตแพทยศาสตร์

 • หมายเหตุ :
  เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นพร้อมใบสมัคร จะต้องเรียบร้อยและชัดเจน หากพบว่าสำเนาเอกสารและหลักฐานที่ส่งมาไม่เรียบร้อย ไม่ชัดเจน จะถือว่าผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572 หรือ 7541
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ