รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  25 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  15 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  15 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. คุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีทัศนคติที่ดี พร้อมรับการเรียนรู้สิ่งใหม่
  4. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • IELTS (Academic Module)        คะแนนไม่รวมต่ำกว่า         ๓          คะแนน หรือ
  • TOEFL IBT (Internet Based)      คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๒๙        คะแนน หรือ
  • TOEFL ITP                               คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๙๐     คะแนน หรือ
  • TOEFL CBT                             คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๙๐        คะแนน หรือ
  • TOEIC                                     คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๔๐๐     คะแนน หรือ
  • MU GRAD Test                        คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๓๖        คะแนน หรือ
  • MU-ELT                                  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า         ๕๖        คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office/ Internet/ Video Conference Meeting Program ได้ในระดับดี และหากมีความสามารถทำ Info graphics หรือ Website ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  6. หากมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์โครงการ การบริหารจัดการโครงการวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นเฉพาะกรณีพิเศษ

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ แปลเอกสาร เตรียมเอกสารและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  2. ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม  
  3. งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ สรุปรายงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ
  4. งานสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยจากฐานข้อมูลสากลและจัดทำเป็นรายงาน
  5. เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานวิจัยเพื่อประสานงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกับฐานข้อมูลระดับชาติ
  6. จัดเตรียมข้อมูลด้านการวิจัย และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อจัดการความรู้จากผลงานวิจัยเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ เช่น แผ่นพับ เวปไซต์ เป็นต้น
  7. จัดการความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นรายงานเผยแพร่ความรู่ลงเว็บไซต์และสื่อต่างๆ
  8. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
  9. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

  คุณวุฒิปริญญาโท ๒๓,๔๔๐ บาท

 • หมายเหตุ :
  เลื่อนวันสอบสัมภาษณ์เป็นวันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น.
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ