รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติเพื่อความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร (ศาลายา) ต้องปฏิบัติงานที่วิทยาเขตพญาไทอย่างน้อย 2 ปี
 • เปิดรับสมัคร :
  30 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  16 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 20-35 ปี
  2. เพศชาย/ หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (เน้น Word และ Excel)
  5. มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้ และมีผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  ทั้งนี้ โปรดแนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร (ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. กำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน โดยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
  2. ดำเนินการจัดการธุรกรรมการเงินของโครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติฯ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
  3. ดำเนินการจัดทำบัญชีและรายงานสถานะการเงินของโครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติฯ
  4. ดำเนินการจัดการงานภาษีของโครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติฯ
  5. วิเคราะห์และวางแผนจัดระบบการทำงาน บริหารจัดการงานต่าง ๆ ด้านการเงินและบัญชีของโครงการอาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติฯ
  6. ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำแผนการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งเป้าหมายและวงเงิน
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

  สอบข้อเขียน
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง 623 ชั้น 6 อาคารราชรัตน์
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  20,090 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินเลื่อนขั้นประจำปี เงินรางวัลประจำปี ค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท/ปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ