รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการศึกษา (งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  กองบริหารงานวิจัย
 • ปฏิบัติงาน :
  ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารแนบ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันที่สมัคร
  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Power point, Excel) เป็นอย่างดี และอื่นๆ เช่น Email และการสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี
  4. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานเป็นอย่างดี
  5. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
  6. ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
   • IELTS (Academic Module)          คะแนนไม่ต่ำกว่า  ๓ คะแนน           หรือ
   • TOEFL IBT                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน         หรือ
   • TOEFL ITP                                 คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน       หรือ
   • TOEFL CBT                                คะแนนไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน         หรือ
   • TOEIC                                       คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน       หรือ
   • MU GRAD Test                          คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน         หรือ
   • MU - ELT                                  คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน

  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร)

  7. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวข้องกับระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและนอกสถานที่ได้

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. วางระบบ กำกับดูแล ติดตาม และให้คำแนะนำแก่ส่วนงานในการบริหารจัดการตามนโยบายมหาวิทยาลัยและกฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ และการขอใบอนุญาตเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชกัญชา/กัญชง เป็นต้น

  2. ประสานงาน ติดตามข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลโครงการวิจัยที่มีการใช้ทรัพยากรชีวภาพ/พืช/สัตว์ในโครงการวิจัย และดำเนินการแจ้งข้อมูลไปยังกรมวิชาการเกษตรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

  3. วางแผนการจัดอบรม ให้ความรู้แก่นักวิจัย และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ทราบข้อมูล แนวปฏิบัติ และดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย

  4. ประสานงานจัดการประชุมคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมายด้านการวิจัย เช่น คณะกรรมการอำนวยการด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะอนุกรรมการฯที่เกี่ยวข้อง

  5. ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยในการขอใบอนุญาตทำการวิจัยที่มีการใช้กัญชา/กัญชงในโครงการวิจัย

  6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อสอบวิชาความรู้ทั่วไป สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท ๑๗,๕๐๐ บาท (+ค่าตอบแทน ๕,๐๐๐ บาท)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-849-6242 ในวันและเวลาราชการ
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ