รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  หัวหน้างาน (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ )
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะพยาบาลศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เปิดรับสมัคร :
  24 มิถุนายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  3 สิงหาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เช่น งานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร ด้านพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ ด้านโสต -ทัศนูปกรณ์ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และมัลติมีเดีย เป็นต้น
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการ

  ศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า

  5 ปี เช่น งานด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร  ด้านพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ ด้านโสต -ทัศนูปกรณ์ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และมัลติมีเดีย เป็นต้น

       3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมภารกิจด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร  ด้านพัฒนาระบบและข้อมูลสารสนเทศ ด้านโสต -ทัศนูปกรณ์ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และมัลติมีเดีย  โดยมีหน้าที่ดังนี้

  1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปีตามภารกิจหลักของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับ

  แผนกลยุทธ์ของสำนักงานคณบดี

        2. วิเคราะห์ภาระงาน  เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของงาน

  เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งวางแผน พัฒนาบุคลากรทั้งสมรรถนะหลัก (Core Competency) และสมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

        3. ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินงานด้านต่างๆของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์

        4.นิเทศ ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา และเสริมพลังทีมงาน ในการปฏิบัติงาน

  ให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานและรายบุคคล

       5.ดำเนินการให้เกิดการทำวิจัยสถาบันและการจัดการความรู้ตามนโยบายในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนางาน       

       6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน

       7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการต่างๆตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกำหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน)

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์ และวิธีการอื่นๆตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกฯ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน    :    -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๐,๐๙๐ บาท

                               -  อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาโทขั้นต่ำ  เดือนละ ๒๓,๔๔o บาท

  (ให้ได้รับเงินค่าตอบแทนแก่ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ในอัตราคนละ ๒,๘oo บาทต่อเดือน)

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4197466-80 ต่อ 1210,1219
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :