รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ตามเอกสารการประกาศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • ปฏิบัติงาน :
  สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  17 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  ตามเอกสารการประกาศรับสมัคร
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

             1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ทางด้านการบริหารภาครัฐ/บริหารธุรกิจ/บริหารการศึกษา/สังคมศาสตร์/ศิลปะศาสตร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

              2. มีความสามารถในการจัดทำแผนกลยุทธ์และการวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนด รวมทั้งสามารถติดตามกำหนดเป้าหมายตามระยะเวลาที่ดำเนินการ

              3. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ และการวางแผนงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย

              4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft office และ Internet

              5. มีความสามารถจัดระบบข้อมูลการสืบค้นข้อมูลติดตามและจัดทำข้อมูลสรุปและรายงานผล

              6. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

             7. เพศชาย/เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันที่สมัคร

              8. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551และกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553

               9. มีความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถในการติดต่อ ประสานงาน และมีทักษะในการสื่อสาร

              10. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีจิตใจบริการ

              11. มีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

              12. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ในระดับดี โดยต้องยื่นหลักฐานการผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

                    - IELTS (Academic Module)                คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ

                    - TOEFL IBT (Internet Based)               ไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ

                    - TOEFL – ITP                                   ไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ

                    - TOEFL – CBT                                  ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ

                    - TOEIC                                            ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ

                    - MU GRAD Test                                ไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ

                    - MU ELT                                         ไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

              ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หากไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน จะไม่ขอรับการพิจารณาใบสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

             1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ การวิเคราะห์งบประมาณที่เกี่ยวข้องและการกำหนดตัวชี้วัด

              2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานงาน ประมวลผล รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

              3. ติดตาม ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณหรือกิจกรรมและจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

              4. วิเคราะห์นโยบายและแผนงาน การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

              5. รวบรวมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปี และรองรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ (EdPEx) และจัดทำรวบรวมเอกสาร หลักฐาน รายงานประจำปีของส่วนงาน

              6. ประเมินผลการปฏิบัติงาน การทดลองการปฏิบัติงาน และการต่อสัญญาจ้าง ของผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

              7. วิเคราะห์คุณภาพตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) เพื่อนำเสนอแนวทางปรับปรุงให้เชื่อมโยงและสนับสนุนการทำยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติของส่วนงานและบุคลากร

              8. ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

              9. จัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานและโครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

              10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

                    1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร และประวัติการทำงาน

                    2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                    3. สอบสัมภาษณ์

                    4. มติการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สุด

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน      23,440  บาท  

 • หมายเหตุ :
  โปรดอ่านประกาศไฟล์แนบประกอบแจ้งวัน เวลาและสถานที่สอบประกอบด้วย
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024419040-3 ต่อ 19,24 หรือ 0895140637 หรือ E-mail ; chare.kho@mahidol.ac.th จเร ข่มอารมณ์
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ