รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (คุณวุฒิปวส.)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  17 สิงหาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตร ศิลปะและช่างฯ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณงานที่ 1

  1. จัดทำบัญชีกองทุนสวัสดิการ สรุปรายรับค่าใช้จ่าย รายงานประจำเดือน
  2. ตรวจสอบการรับเช็คจากคณะฯ (เบิกค่าใช้จ่ายของภาควิชาฯ)
  3. ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณ การเงิน การเบิกจ่าย และตรวจสอบกำกับ การเงินของสถานฯ
  4. โครงการ IO : งานส่วนกลางของสถานฯ เช่น พิธีไหว้ครู งานประชุมวิชาการฯ
  5. ติดต่อธนาคารฝาก-ถอนเงิน จากบัญชีออมทรัพย์
  6. จัดทำหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ลักษณะงานที่ 2

  1. การบริหารจัดการ วางแผน จัดระบบงาน มอบหมาย และกำกับดูแลงานจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ นโยบายและแผน
  2. รับ และตรวจสอบความถูกต้องของวัสดุ ยอดการเบิกวัสดุ และตรวจนับวัสดุให้ครบถ้วนตามรายการ และจำนวนที่ตัดจ่าย เพื่อเตรียมจ่ายวัสดุ รวมถึงการบันทึกข้อมูลยอดการเบิกจ่ายวัสดุ เป็นต้น
  3. จัดเก็บวัสดุแยกตามประเภทและหมวดหมู่ในคลังวัสดุ และช่วยตรวจนับวัสดุสำรองคงเหลือประจำเดือน และประจำปี
  4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ