รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะเภสัชศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาจุลชีววิทยา (วิทยาเขตพญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  16 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 กันยายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  30 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. อายุระหว่าง 23-30 ปี
  2. เพศหญิง
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
  4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word/ Excel/ PowerPoint และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนงานด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการของภาควิชา
  2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอหมายจากผู้บังคับบัญชา
   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน/ สอบสัมภาษณ์

  *สอบข้อเขียน วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  15,000 บาท
  สวัสดิการ : ประกันสังคม เงินช่วยเหลือพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ เงินค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน  เงินรางวัลประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี
   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-3547503, 096-8123739
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ