รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานธุรการ (รับเฉพาะเพศหญิง)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เปิดรับสมัคร :
  17 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 กรกฎาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ 
  2. เพศหญิง
  3. อายุไม่เกิน 40 ปี
  4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ.2561 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. รับคำชมเชย ข้อเสนอแนะ และร้องเรียน ที่มาจากผู้ป่วยและผู้รับบริหารในทุกพันธกิจของคณะฯ ทางโทรศัพท์
  2. ดำเนินการเก็บแบบรับความคิดเห็นที่มาจากผู้ป่วยและผู้รับบริการ ทางกล่องรับความคิดเห็นของคณะฯ
  3. คัดกรองระดับความสำคัญของคำชมเชย เสนอแนะ และร้องเรียน เพื่อจัดการแก้ไข ช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาในเบื้องต้น
  4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  5. ประสานงานติดต่อกลับไปยังผู้ป่วย และผู้รับบริการที่แสดงความคิดเห็นผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของคณะฯ
  6. บันทึก และจัดทำฐานข้อมูล คำชมเชย ข้อเสนอแนะ และร้องเรียน เข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียนของคณะฯ
  7. ปฏิบัติงานด้านสำนักงานต่างๆ 

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบข้อเขียน : ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
  2. สอบปฏิบัติ : การพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และการรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์
  3. สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ