รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (ภาควิชาชีวสถิติ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาชีวสถิติ
 • เปิดรับสมัคร :
  20 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  14 สิงหาคม 2564 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 5 )
 • ประกาศรายชื่อ :
  27 สิงหาคม 2564
 • วันที่นัดหมาย :
  6 กันยายน 2564
 • วันที่รายงานตัว :
  22 กันยายน 2564
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขา
  2. หรือจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและข้อมูล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. อายุของผู้สมัคร

           3.1 กรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน ๓๕ ปี

                เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและข้อมูล เกรดเฉลี่สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5

  3.2 กรณีผู้สมัครอายุไม่เกิน 50 ปี

              เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีวสถิติ สถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย สนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบและข้อมูล เกรดเฉลี่สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 

  4.ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังนี้
  4.1 IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนน หรือ
  4.2 TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ

  4.3 TOEFL - ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ
  4.4 TOEFL- CBT ไม่ตำกว่า 213 คะแนน หรือ
  4.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

  หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์จะไม่พิจารณาใบสมัคร               5.ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว

  6.ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา

  7.ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 หมวด 1 บททั่วไป

  ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

  1. มีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ปฏิบัติงานระดับดีมาก
  2. มีศักยภาพที่จะพัฒนาเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทั้งด้านการอ่าน พูด และเขียน
  4. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเหตุผล และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ดี
  6. มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการศึกษาของส่วนงานที่สังกัด
  7. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft office Cisco WebEx, Zoom, MicrosoftTeam, Google Form,   Microsoft Form, SPSS,  การทำ Clip Video ,สไลด์นำเสนอ, Infographic, Website และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

   

  ความรู้ความสามารถที่ส่วนงานกำหนด   สามารถสอนในรายวิชาดังต่อไปนี้

  1. สศชส 601 ทฤษฎีสถิติ
  2. สศชส 620 ตัวแบบเชิงเส้นแบบวางนัยทั่วไป
  3. สศชส 696 ตัวแบบเชิงเส้น

  และ/หรือ

  1. สศชส 658 ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ
  2. สศชส 647 การทำเหมืองข้อมูลและการค้นพบความรู้
  3. สศชส 668 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเมื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คือ

  1. เป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการสอน

  1.1 วิชาในหลักสูตรที่ภาควิชาฯ รับผิดชอบ คือ หลักสูตร วท.ม. สาขาวิชาชีวสถิติ และ/หรือ หลักสูตร วท.ม.

  สาขาวิชาสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

  1.2 วิชาในหลักสูตรใหม่ (หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ))

  1.3 รายวิชาแกนที่ภาควิชารับผิดชอบ

        2. การทำวิจัย

        3. งานบริการวิชาการ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก  1. สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ

                                      2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ     

   

   

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน      32,450 บาท

   

  สวัสดิการด้านสุขภาพ        การประกันสังคมและสวัสดิการมหาวิทยาลัย

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  023548543 ต่อ 1103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ