รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะทันตแพทยศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
 • เปิดรับสมัคร :
  22 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  29 ธันวาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  26 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ตำแหน่ง อาจารย์ : คุณวุฒิปริญญาทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาเอกหรือเทียบเท่า (วุฒิบัตร/อนุมัติบัตร) ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางทันตแพทยศาสตร์

      ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ : คุณวุฒิปริญญามหาบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางทันตแพทยศาสตร์ หรือ คุณวุฒิปริญญา     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

  2. อายุ 26 – 40 ปี

  3. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

  4. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

  5. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3  (ใบ สด.8)

  6. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนนคงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร ดังนี้

   

   

  ลำดับที่

   

  ประเภทคะแนนสอบ

  ตำแหน่ง

  อาจารย์

  ผู้ช่วยอาจารย์

  1

  IELTS(Academic Module)

  6

  3

  2

  TOFEL IBT

  79

  29

  3

  TOFEL ITP

  550

  390

  4

  TOFEL CBT

  213

  90

  5

  TOEIC

  -

  400

  6

  MU GRAD Test 

  80

  36

  7

  MU-ELT

  -

  56

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. เป็นผู้รับผิดชอบ ประสานงานจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลรายวิชาของโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
  2. รับผิดชอบคัดกรอง จัดหาผู้ป่วย และการส่งต่อผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมพร้อมข้อมูลของนักศึกษาหลักสูตร          ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  3. รับผิดชอบการจัดทำตารางสอนกลุ่มพรีคลินิกของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  4. รับผิดชอบกลุ่มคลินิก (Clinical advisor) แลให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  5. รับผิดชอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และการจัดสอบภาคปฏบัติ
  6. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
  7. ลงคลิกนิกตรวจงานและสอนนักศึกษาในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ตรวจรับพัสดุ อุปกรณ์ และดำเนินการจัดทำโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน                             ตำแหน่งอาจารย์ : 32,450 บาท

                                                  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ : 27,850 บาท

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์        การรักษาพยาบาล (สิทธิกองทุนประกันสังคม), รักษาพยาบาลทางทันตกรรมแก่บุคลากรและ   

                                              ครอบครัว (10,000 บาท),ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯลฯ

 • หมายเหตุ :
  ในกรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือก ให้ผู้สมัครนำหลักฐานการสำเร็จการศึกษาฉบับจริงมาในวันรายงานตัว เพื่อป้องกันปัญหาการแก้ไข หรือ ปลอมแปลงเอกสารคุณวุฒิการศึกษา หากพบว่าไม่ตรงกับฉบับจริงถือว่าผู้สมัครหมดสิทธิได้รับการคัดเลือก
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-200-7572
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :