รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักเทคนิคการแพทย์ (สาขาวิชาโรคระบบหายใจ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคระบบหายใจ
 • เปิดรับสมัคร :
  30 กรกฎาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  หากมีประสบการณืจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  • คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขาเทคนิคการแพทย์
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office/Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
  • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจในหน่วยงาน เช่น CPAP,BiPAP AutoPAP และ Home ventilator
  • ทำการทดสอบสมรรถภาพปอดเด็ก ด้วยเครื่องมือตามที่ได้รับมอบหมายและอยู่ในความรับผิดชอบได้แก่ peak flow meter , spirometry ทั้งที่แผนกผู้ป่วยนอกและในหอผู้ป่วย พร้อมบันทึกอย่างเป็นระบบ
  • ทดสอบสรรถภาพปอดผู้ป่วยที่มาทดสอบความไวของหลอดลม(Methacholine challenge test) ก่อนและหลังปลูกถ่ายไขกระดูก
  • ทดสอบสมรรถภาพปอดเด็กเล็กต่ำกว่า 6 ขวบ (IOS)
  • ทดสอบการอักเสบของหลอดลมโดยใช้ exhaled nitric oxide
  • ทดสอบภาวะภูมิแพ้ด้วยวิธี skin prick test
  • ทำการทดสอบตรวจหาระดับคลอไรด์ในเหงื่อ (sweat chloried test) เพื่อวินิจฉัยโรค cystic fibrosis
  • สามารถใช้โปรแกรมที่เป็นฐานข้อมูลผู้ป่วย ในการทบทวนและติดตามรวมถึงการเชื่องโยงข้อมูลที่เก็บ Data อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานสู่การทำงานวิจัยของอาจารย์,แพทย์และพยาบาลต่อไป
  • จัดเก็บข้อมูลการตรวจของผู้ป่วยลง CD,VCD และส่งเข้าเก็บใน server ของหน่วยงานเพื่อบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย และสะดวกต่อการค้นหา
  • ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาฯ ทั้งเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด และเครื่องช่วยหายใจชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ทางระบบหายใจอื่นๆ ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา รวมทั้งส่งซ่อมจัดซื้อและติดตาม
  • บริหารจัดการข้อมูลสำหรับงานวิจัยเพื่องานวิจัยอาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และมีส่วนร่วมในงานวิจัยต่างๆของสาขาวิชาฯ
  • รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยทดสอบสมรรถภาพปอด ความไวของหลอดลมและข้อมูลจาการทดสอบต่างๆ ให้อาจารย์แพทย์หรือแพทย์ผู้ช่วยอาจารย์ เพื่อทำการวิจัยเมื่อต้องการ
  • สอนวิธีทดสอบสมรรถภาพปอดให้กับคนไข้ที่ส่งตรวจแบบละเอียด (Body Box) 3 วิธี
  • ให้บริการสอนการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในห้องปฏิบัติแก่นักศึกษาแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยให้คำแนะนะสอนการทดสอบสมรรถภาพปอด และเครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  • ให้บริการสอนและใช้อุปกรณ์เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพปอดแก่แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลอื่นๆ ที่มาดูงานในหน่วย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบปฏิบัติ 3 วัน
  • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือนคุณวุฒิ ปริญญาตรี 20,090 บาท
  • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท
  • เงินเพิ่มพิเศษ 1,000 บาท
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :