รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (กิจกรรมบำบัด)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะกายภาพบำบัด
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  5 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  21 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  20 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย ที่สามารถเขียน อ่าน และสื่อสารภาษาไทยได้ดี
  4. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี (กิจกรรมบำบัด) และ/หรือ
  5. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก (กิจกรรมบำบัด และ/หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง) และ มีใบประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด
  6. มีความสามารถในคลินิกกิจกรรมบำบัด และหากมีประสบการณ์การทำงานด้านกิจกรรมบำบัด จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  7. มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษ ในระดับดี
  8. ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 6 คะแนนหรือ TOEFL IBT (Internet Based) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ TOEFL- ITP ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL- CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
  9. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนแก่นักศึกษาหลักสูตรกิจกรรมบำบัด
  2. เป็นผู้ประสานงานรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรกิจกรรมบำบัด 
  3. ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาหลักสูตรกิจกรรมบำบัด
  4. สร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้ทางกิจกรรมบำบัด
  5. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาหลักสูตรกิจกรรมบำบัด
  6. ให้บริการวิชาการทางคลินิกกิจกรรมบำบัด
  7. ให้บริการทางวิชาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้ทางกิจกรรมบำบัด
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  รอบแรก พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัคร

  รอบสอง สอบสัมภาษณ์และสอบสอน และ ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิก

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  ปริญญาโท           อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 27,040 บาท

  ปริญญาเอก          อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 31,500 บาทโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆ เช่น ความรู้หรือประสบการณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  024415450 ต่อ 20226
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ