รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการเงินและบัญชี (การเงินและบัญชี)
 • จำนวน :
  2 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  บัณฑิตวิทยาลัย
 • ปฏิบัติงาน :
  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  4 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  18 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  1 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  1 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
  4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
  5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  6. มีความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน
  7. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  8. มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อ ๓.๑ เกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ (ตำแหน่งประเภทสายสนับสนุน)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (1)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และทำฎีกาเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ
  2. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารด้านการเงินและพัสดุ
  3. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปีละ 1 ครั้ง)
  5. รับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
  6. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (2)

  หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

  1. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และทำฎีกาเบิกจ่ายด้านการเงินและพัสดุ
  2. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารด้านการเงินและพัสดุ
  3. มีความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำ และเสนอแนะวิธีการแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  4. จัดสรรเงินค่าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เหลือจ่าย (ปีละ 2 ครั้ง)
  5. รับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน
  6. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานภายในและนอกมหาวิทยาลัย
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน และ/หรือ สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ (ตามประกาศ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และบัณฑิตวิทยาลัย)

  เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  เงินชดเชย

  ประกันสุขภาพกลุ่ม

  ค่ารักษาพยาบาล

  ค่าเล่าเรียนบุตร

  สัมมนาประจำปี

  เงินรางวัลประจำปี

  เงินสงเคราะห์กรณีต่างๆ เช่น บรรเทาความเดือนร้อน เสียชีวิต

  อื่นๆ

   

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02441 4125 ต่อ 215
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  ดาวน์โหลดประกาศ