รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิจัย (ระดับ 1)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  ฝ่ายวิจัย ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบ ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  31 สิงหาคม 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  11 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขา Cancer Biology, ชีวโมเลกุล, ชีวเคมี, เภสัชวิทยา, สรีรวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
  3. อายุไม่เกิน 35 ปี
  4. มีความสนใจด้าน Frontier Cancer Research and Translation Research in Cancer
  5. มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันได้ดี
  6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ดำเนินการด้านวิจัยที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ของมะเร็งและการตอบสนองต่อยา
  2. ดำเนินการด้านวิจัยที่เกี่ยวกับ Synthetic lethality
  3. ดำเนินการด้านวิจัยที่เกี่ยวกับยาต้านโรคมะเร็ง
  4. ดำเนินการด้านวิจัย Disease models: 2-3D cell culture, organoid, PDXs and other xenograft models
  5. ทำงานร่วมกับนักวิจัย และให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโทของศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาเชิงระบบศิริราช

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  1. สอบสัมภาษณ์ พร้อมนำเสนอผลงานที่เคยทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือนคุณวุฒิปริญญาเอก (สายวิชาการ) 32,450 บาท
  2. สิทธิสวัสดิการต่างๆ ตามประเภทการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-419-8864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ