รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สมัครสอบขึ้นทะเบียน)
 • จำนวน :
  30 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  11 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
  2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.8 หรือ ส.ด.43 ด้วย)
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
  4. มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (10 อัตรา)
  1. งานด้านธุรการและเลขานุการ ร่าง-พิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงาน ประสานงาน จัดเตรียมการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
  2. งานด้านทรัพยากรบุคคล จัดทำข้อมูล ภาระงาน ประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคณะฯ 
  3. งานด้านพัสดุ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ภายในหน่วยงานตามระเบียบพัสดุ ตรวจสอบปริมาณคงเหลือ/ความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์สำนักงาน วางแผนงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อจัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงาน
  4. งานด้านการเงิน งบประมาณ และนโยบายและแผน ดำเนินการขออนุมัติงบเงินอุดหนุนจัดสรรจากคณะฯ ได้แก่ งบพัฒนาคุณภาพ งบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ การสำรองจ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงาน
  5. งานด้านสื่อสารองค์กร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  6. งานด้านสารสนเทศ จัดทำฐานข้อมูล รายงานผลทางสถิติ 
  7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (10 อัตรา)
  1. งานด้านบริการ จัดการข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ วัดผล และประมวลผลข้อมูล
  2. งานด้านการศึกษา การประสานงานรายวิชา จัดทำหลักสูตร จัดเตรียมการเรียนการสอน จัดประชุมอบรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  3. งานด้านสารสนเทศ การจัดทำ website 
  4. ด้านการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาต่างๆ ที่คณะฯกำหนด
  5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (10 อัตรา)
  1. ดำเนินการจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง, วิธีคัดเลือก และวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
  2. ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคุมและดูแลงานบริหารสัญญาทุกประเภท 
  3. แก้ไขสัญญา/ใบสั่ง/ใบตรวจรับ 
  4. จัดทำเอกสารวางเบิก-จ่ายเงินค่าพัสดุ 
  5. ขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา 
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบปฏิบัติ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
  สอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  1. เงินเดือน 20,090 บาท 
  2. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  5. การตรวจสุขภาพประจำปี
  6. ค่าทำงานล่วงเวลา
  7. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  8. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
  9. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
  10. รถรับ-ส่งขุคลากร
  11. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
  12. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
  13. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
  14. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
  15. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี 10 วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
  16. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
  17. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
  18. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  19. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  20. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ
  21. เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-4198864
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :