รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  อาจารย์ (การสอน)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  คณะศิลปศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์
 • เปิดรับสมัคร :
  6 กรกฎาคม 2560
 • ปิดรับสมัคร :
  7 ธันวาคม 2561 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 13 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาเอก
 • ประสบการณ์ :
  1.มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัย 2.มีประสบการณ์วิจัยที่นอกเหนือจากการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 3.มีพื้นฐานปริญญาตรีหรือโทร ทางด้านจิตวิทยา สาขาพยาบาลจิตเวช หรือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่เกิน :
  50 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

        

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาเรียนรู้ สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม สาขาวิชาพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สาขาพยาบาลจิตเวช สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาสุขภาพจิตหรือจิตเวช และหากผู้สมัครมีพื้นฐาน คุณวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ที่เกี่ยวข้องกับสาขาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาสาธารณสุขศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


     

             

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  6
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  79
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  213
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  80
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

   

              ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ และวิชาชีพ

              ชั้นสูง การให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษา ทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา การให้บริการ

              วิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือปฏิบัติงานตามที่

              ได้รับมอบหมาย

    

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 31,500

  ประกันสังคม

 • หมายเหตุ :
  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัคร
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02-441-4401 - 1714
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :