รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักปฏิบัติการวิจัย (การบริการงานวิจัย Toxicology)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  งานบริการวิชาการ
 • เปิดรับสมัคร :
  11 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  15 ตุลาคม 2563 ( ขยายเวลารับสมัครครั้งที่ 1 )
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  17 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ :
  0
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  1. ได้รับคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย, เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์, เภสัชศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ชีววิทยา, สัตววิทยา, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์, เคมี, ชีวเคมี, สัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. เพศชายหรือหญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

  4. มีผลคะเเนนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ทดสอบ ภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด ซึ่งคะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์  อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยผลคะแนนมีอายุไม่เกิน 2 ปี และต้องมีอายุคะแนน คงเหลือไม่ต่ำกว่า 3 เดือน จนถึงวันปิดรับสมัคร

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  5
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  64
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  550
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  70
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  1. ปฏิบัติงานวิจัยและทดสอบตามหลักการ OECD GLP

  1.1 เขียนโครงการวิจัย (protocol) เสนอคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์

  1.2  จัดทำ Study Plan

  1.3 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์

  1.4 การเตรียมสารทดสอบ

  1.5 การจัดการการเลี้ยงสัตว์ทดลอง

  1.6 การปฏิบัติการวิจัยและทดสอบในสัตว์ทดลอง

  1.7 การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลการทดลอง

  1.8 การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)

  1.9 การรวบรวมเอกสาร แบบฟอร์มบันทึกงานวิจัยและทดสอบ

  1.10 การดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์

  2. งานบริการวิชาการ

  2.1 เป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง

  3. ธำรงรักษาระบบประกันคุณภาพของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาจากคุณสมบัติตามใบสมัคร สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

   

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  23,440 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  02 441 9342 ต่อ 103
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ