รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักทรัพยากรบุคคล
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตศาลายา งานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เปิดรับสมัคร :
  21 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  29 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  5 พฤศจิกายน 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการใช้โปรแกรม ERP-HR
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. เพศชาย/เพศหญิง (ถ้าเป็นชายต้องพ้นราชการทหารแล้ว)
  3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี
  4. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี  
  5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือการใช้โปรแกรม ERP-HR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. การดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเกษียณอายุงาน การอนุมัติตัวบุคคล การต่อ/ไม่ต่อสัญญา
  2. การสำรวจ วิเคราะห์ความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากร
  3. การดำเนินการจัดทำแผนงาน และ/หรือกิจกรรม เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร
  4. ให้คำแนะนำ บริการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
  2. สอบคัดเลือกโดยการเข้ารับการสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
   • ระดับปริญญาตรี อัตรา 20,090  บาท
   • ระดับปริญญาโท อัตรา 23,440 บาท
  • กรณีผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล หรือมีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรม ERP-HR จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ