รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  พนักงานบริการ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
 • สังกัด :
  คณะวิทยาศาสตร์
 • ปฏิบัติงาน :
  ภาควิชาสรีรวิทยา
 • เปิดรับสมัคร :
  24 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  14 กันยายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประสบการณ์ :
  -
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอยปลาย
  2. สัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีบริบูรณ์ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร รด. ชั้นปีที่ 3 ,  ใบ สด.8)
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ไม่ใช้ผลการทดสอบ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. ดูแลทำความสะอาดและเทขยะจากห้องทำงานอาจารย์ อาคาร PR ชั้น 4 รวมทั้งห้องธุรการ ห้องเรียน PR 401 และห้องประชุม PR 408 และห้องทำงานอาจารย์ อาคาร B ชั้น 5 รวมทั้งห้องปฏิบัติการ 503 และ 505
  2. จัดเตรียมอาหารว่างสำหรับกิจกรรมสัมมนาภาควิชาฯ และอาหารกลางวันสำหรับการประชุมภาควิชาฯ พร้อมทำความสะอาดภาชนะต่างๆ
  3. รองน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำทุกวัน
  4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน 8,690.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500.- บาท และเบี้ยขยันจากภาควิชาสรีรวิทยา 1,510.- บาท (ในกรณีไม่ขาด ไม่ลา และไม่มาสาย เกิน 3 ครั้ง/เดือน)

 • หมายเหตุ :
  ผู้ที่สมัครงานออนไลน์ขอให้แนบใบสมัครที่ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) ประกอบการรับสมัครเป็น PDF file มาให้ถูกต้องครบถ้วน หากไม่ปรากฏใบสมัครหรือขาดเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครจะไม่รับพิจารณา
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022015026, 022015610
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ