รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
 • สังกัด :
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาเขตศาลายา งานบริหารพัสดุและยานพาหนะ
 • เปิดรับสมัคร :
  28 สิงหาคม 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  2 พฤศจิกายน 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านพัสดุ
 • อายุไม่เกิน :
  45 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. อายุไม่เกิน 45 ปี
  2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี
  3. มีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และบริหารสัญญา ในระบบ e-GP ได้เป็นอย่างดีปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้อง ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความสามารถในการตอบคำถามและอธิบายงาน ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และสุภาพ
  6. มีใจให้บริการต่อผู้รับบริการด้วยวาจาสุภาพ เช่น แนะนำ/สอน/แก้ไขบัญหาในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้มารับบริการ
  7. สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานนอกเหนือจากงานประจำ กรณีมีกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย
  8. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
  9. รักมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ทำให้ภาพพจน์และชื่อเสียงมหาวิทยาลัยมหิดลเสียหาย
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และการบริหารพัสดุ

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • พิจารณาคุณสมบัติตามความเห็นของคณะกรรมการเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
  • สอบคัดเลือกโดยการเข้ารับการสัมภาษณ์
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ
   • ระดับปริญญาตรี อัตรา 20,090 บาท
   • ระดับปริญญาโท อัตรา 23,440 บาท
  • กรณีผู้สมัครมีประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุไม่ต่ำกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  วันวิสาข์ บัวบาน 02-4410909 ต่อ 423
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ