รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการพัสดุ (งานบริหารพัสดุ)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  1 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านงานบริหารพัสดุ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี พาณิชยศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ และหากสามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1. รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ งานก่อสร้าง
  2. ประสานงานเรื่องการจัดทำ Letter of Credit (L/C) ตามระเบียบข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  3. ดำเนินการจำหน่ายวัสดุ/ครุภัณฑ์ การตรวจรับพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุครุภัณฑ์ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาซื้อพัสดุครุภัณฑ์
  4. ร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง การจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ การขออนุมัติการเบิก-จ่าย         นำเสนอความเห็นกรณีการแก้ไขใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การแก้ไขสัญญาต่างๆ  
  5. จัดทำรายงานความก้าวหน้า ด้านการจัดหาวัสดุ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาระบบงานในงานพัสดุ 
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  1. สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  2. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
  3. สอบข้อเขียนวิชาความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  4. สอบสัมภาษณ์
  5. สอบภาคปฏิบัติ  3  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :
  • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท 
  • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ
 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :