รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย
 • สังกัด :
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • ปฏิบัติงาน :
  งานสื่อสารองค์กร สำนักงานผู้อำนวยการ
 • เปิดรับสมัคร :
  3 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  16 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  9 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  ประสบการณ์ด้านการผลิต ออกแบบ ถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอ โมชันกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน และประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อวีดิโอ เช่น Adobe Premiere, Adobe After Effects
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติทั่วไป
  ๑. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีนับถึงวันที่สมัคร (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือจบ ร.ด. ปี ๓)
  ๒. ไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาเพราะกระทำผิดทางอาญา
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Required qualifications)
  ๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเทคโนโลยีการศึกษา โสตทัศนศึกษาเวชนิทัศน์ สื่อสารมวลชน การถ่ายภาพและเทคโนโลยีการพิมพ์ภาพ นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  ๒. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี โดยมีผลคะแนน IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓ คะแนน หรือ TOEFL IBT (Internet Based)  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๒๙ คะแนน หรือ TOEFL- ITP  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๙๐ คะแนน หรือ TOEFL- CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๙๐ คะแนน หรือ TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๔๐๐ คะแนน หรือ MU GRAD Test  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๓๖ คะแนน  หรือ MU-ELT  คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า ๕๖ คะแนน  และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร
  ๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office  
  ๔. มีความรู้ความสามารถในการจัดการบทเรียนออนไลน์ได้
  ๕. มีความรู้และประสบการณ์ด้านการผลิต ออกแบบ ถ่ายทำและตัดต่อวีดิโอ โมชันกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน และประชาสัมพันธ์ สามารถใช้ซอฟต์แวร์สำหรับตัดต่อวีดิโอ เช่น Adobe Premiere, Adobe After Effects
  ๖. มีความรู้ความารถในการใช้โปรแกรมกราฟิกสำหรับตกแต่งภาพและออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ เช่น Adobe Photoshop, Adobe illustrator เป็นต้น
  ๗. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
  ๘. มีความสามารถในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีและมีจิตบริการ
  ๙. หากมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนารายวิชาออนไลน์ แบบ MOOC SPOC GOOC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :

  ๑. ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ 
  ๒. วางแผนการให้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
  ๓. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการออกแบบพัฒนารายวิชาออนไลน์ และระบบเรียน ออนไลน์ แก่คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันฯ
  ๔. ค้นหา ศึกษาสื่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่เพื่อมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับสถาบันฯ
  ๕. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  - บันทึกภาพนิ่ง บันทึกวิดีทัศน์และตัดต่อ
  - ติดตั้ง ดูแลควบคุม ระบบภาพ – แสง - เสียง เชื่อมต่อสัญญาณอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 
  เพื่อการเรียนการสอนและประชุม สัมมนา
  ๖. ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามใบสมัครเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ได้แก่ สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ สอบสัมภาษณ์พร้อมแนบวีดีโอตัวอย่างผลงาน

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  อัตราเงินเดือน : คุณวุฒิปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท 
  การรักษาพยาบาล : สิทธิกองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
  สวัสดิการต่างๆ : สวัสดิการสำหรับบุคลากรภายในสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและสวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  เงื่อนไขการจ้าง : ระยะเวลาการจ้างมีกำหนด ๓ ปีนับจากวันที่เริ่มจ้าง

   

 • หมายเหตุ :
  เงื่อนไขการจ้าง : ระยะเวลาการจ้างมีกำหนด ๓ ปีนับจากวันที่เริ่มจ้าง
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  028002308-14
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ   ดาวน์โหลดประกาศ