รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (งานโสตทัศนศึกษา)
 • จำนวน :
  3 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน)
 • สังกัด :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปฏิบัติงาน :
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท)
 • เปิดรับสมัคร :
  9 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  30 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  -
 • วันที่รายงานตัว :
  -
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  มีประสบการณ์ด้านผลิตสื่อ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน :
  35 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) 
  2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้
  4. นำเสนอผลงาน Portfolio หรือ Video ส่งมาที่ E-mail : pacharee.loa@mahidol.ac.th 
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ 
  • ภาระงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ออกแบบและผลิตสื่อ Animation/Motion Graphic/Computer Graphic/E-learning/สื่อ Multimedia/E-book ได้ วางแผนวิเคราะห์ ให้คำแนะนำระหว่างการผลิต และประเมินผลหลังการผลิตสื่อการผลิต ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสื่อ การใช้โปรแกรมหลัก และโปรแกรมสนับสนุนการผลิตสื่อ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ภาระงานด้านวีดิทัศน์การเรียนการสอน ได้แก่ ผลิตรายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาการ วิจัย และกิจกรรมพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ให้บริการ Teleconference ระหว่าง station ภายในคณะฯ และคณะใกล้เคียง ให้บริการถ่ายทอดสัญญาณวีดิทัศน์วงจรปิดทั้งระบบเดินสาย สัญญาณภาพ-เสียง ผ่านระบบ LAN ให้บริการจัดทำสำเนาวีดิทัศน์ จัดเก็บและตรวจสอบ วีดิทัศน์ที่ผลิตแล้ว บำรุงรักษา โสตทัศนูปกรณ์ด้านวีดิทัศน์ เป็นผู้ช่วยวิทยากร/วิทยากรพิเศษ/วิทยากรดูงานด้านสื่อการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   

 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบภาคปฏิบัติ  5  วัน
 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท 

  หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

 • หมายเหตุ :
  สมัครผ่านเว็บไซต์นี้ => http://www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  022012585 ต่อ 147
 • เอกสารประกอบ :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :