รายละเอียดตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร :
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • จำนวน :
  1 อัตรา
 • ประเภทบุคคล :
  พนักงานวิทยาลัย
 • สังกัด :
  วิทยาลัยนานาชาติ
 • ปฏิบัติงาน :
  วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ศาลายา
 • เปิดรับสมัคร :
  10 กันยายน 2563
 • ปิดรับสมัคร :
  24 กันยายน 2563
 • วันที่นัดหมาย :
  28 ตุลาคม 2563
 • วันที่รายงานตัว :
  28 ตุลาคม 2563
 • ระดับการศึกษา :
  ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ :
  -
 • อายุไม่เกิน :
  40 ปีนับถึงวันที่สมัคร
 • คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 400 คะแนน หรือเทียบเท่า)
  • มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application
  • สามารถใช้คำสั่งฐานข้อมูล MySQL, SQL Server และอื่น ๆได้
  • มีทักษะด้าน Version Control Tools เช่น Git
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง (Problem Solving Skill)
  • ทำงานเป็นทีม หรือ คนเดียว เพื่อส่งงานให้ตรงตามวันที่กำหนด
  • ทำงานเป็นระบบ พร้อมเรียนรู้อะไรใหม่ๆ รักการเขียนโปรแกรม
  • สามารถทำงานนอกเวลาและในวันหยุดราชการได้ในบางครั้ง
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ :
  ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  IELTS(Academic Module)
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  3
  TOEFL IBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  29
  TOEFL ITP
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  390
  TOEFL CBT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  90
  TOEIC
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  400
  MU GRAD Test
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  36
  MU ELT
  คะแนนไม่ต่ำกว่า
  56
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • พัฒนา Web Application 
  • มีส่วนร่วมในการออกแบบโครงการด้านสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
  • ออกแบบและดูแล Infrastructure สำหรับ Web App
  • ออกแบบ Database เพื่อใช้สำหรับ Web App
  • ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ
  • สื่อสารและทำงานร่วมกับทีมพัฒนาระบบและผู้รับบริการด้านระบบสารสนเทศ
  • จัดทำรายงานสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พบ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  • พัฒนา Web Application โดยใช้ภาษา ReactJS, NodeJS หรือ ภาษาอื่นๆ
  •  สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ Javascript, CSS, MySql หรือภาษาอื่นที่ใกล้เคียง
  • ถ้ามีประสบการณ์พัฒนา Web App/Mobile App จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 • อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ :

  22,150 - 28,795 บาท

 • หมายเหตุ :
  -
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
  งานทรัพยากรบุคคล โทร. 02-700-5000 ต่อ 1612, 1118
 • เอกสารประกอบ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :
  อ่านประกาศ   
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :
  อ่านประกาศ